Oddziały przysposabiające do pracy

Zaloguj

Oddziały przysposabiające do pracy

Wtorek , 13 marca  2012 

Od 1 września 2012 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie zostaną otwarte  w  Gimnazjum oddziały przysposabiające do pracy dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w normie intelektualnej.

Do oddziałów przyjmowani będą uczniowie, którzy ukończyli 15 rok życia, mają przynajmniej roczne opóźnienie organizacyjne i nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie. Organ prowadzący placówkę, na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/, kieruje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy uwzględniając opinię lub orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną
z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym oraz zaświadczenie lekarskie
o przydatności fizycznej do zajęć przysposabiających do pracy.

W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie
z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb
i możliwości uczniów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu.
Uczniowie oprócz realizacji obowiązkowych, ogólnokształcących zajęć edukacyjnych realizują również obowiązkowe zajęcia praktyczne przygotowujące do danego zawodu.

 

Gimnazjum przysposabia uczniów do pracy w zawodach:

Ø      monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Ø      pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Ø      kucharz

Ø      cukiernik

Ø      ogrodnik

Przysposobienie do pracy organizowane będzie na terenie ośrodka, w szkolnych pracowniach. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia 
w określonym zawodzie. Wybór zawodu przez uczniów  uzależniony będzie od wielkości naboru uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

Uczniowie mają możliwość zamieszkania w internacie, korzystania ze stołówki ośrodka oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną posiadającą wykształcenie kierunkowe i specjalistyczne.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Romanowicza 9
33-100 Tarnów
Tel.: 14 626 33 84 lub 14 626 30 12,

e-mail: soswtarn@poczta.onet.pl